Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «9 )

i&ia en handelen tot treuwloosheid eri uedrog te misbruiken : Gaaven ons gec'chouken om de zoetheid van eene oi> iderlinge Saamenleeving te genieten, door ide onderlinge mededeeling van onze gecdachten. Dewyl zy dus onafgericht op toet onnozelfle bedrog waren , hielden ;ze 'er ook nooit andeien van verdacht. tZy vreesden 't liefdeloos wantrouwen .veel meer dan 't ongeluk , van bedro* i.gen te worden , en ongelukkig te zyn , ticheen hen verdraaglyker, dan fhafbaar ;ete wezen*

Geene liefde welke aan een fchandeiilyk gebruik verflaafd was, of den menf.ll t tot oneer ftrekt, was aan hen bekend. UZy maakten hun werk niet van de vrouwelllyke Kunne tebehaagen, met haar harten Werftand te bederven door den hoogmoed ddien de laffe vleyery haar inboezemd. EEn waar toe zoude hen toch die doorSflepene en gevaarlykc kunst gediend bebiben? Zy wilden zig alleen beminlyk i maaken in de oogen van eene eenige v Vrouw, om met haar de verinaakelyk1 heden, benevens de genoegens van het I leeven, die hunne deugd hen verfchafi ten , en de moeilyüheden, onalfcheidei lyk van het loc der zwakke flarvelingen , I ie deelen. Zy hielden voor de heilooze i wanördens van het overfpel hunne deu; r«n lleeds gefloten, zo dat deielven geen-

Sluiten