Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

*-ïds dien eene geheele of gedeeltelyke kwyt. fchelding van ftraf niet anders kan worden toege. ftaan, dan in die gevallen, waaromtrent men op goede gronden mag vastzeilen, dat de Wetgever, indien hy eene byzondere Wet, ten opzigte van het voorhanden zynde geval, hadt kunnen maaken, in zodanig geval g e e n e of eene zachtere paf, dan op het begaane misdryl is gesalueerd, zoude hebben vastgefteld.

Appliceerd men nu die regel op het geval van J. Repp en L Krantz, toest men daar aan het door hun gepleegd delict, zodanig als hetzelve, en door de genomen piscccdontc ïnfr.rmnt-ipp,. en uit de confesfie van hun beiden confteerd, beftaande in geweld en vrouwenkracht, door hun gepleegd op den publieren weg, dan zal men evidentelyk naar haar inzien overtuigd moeten zyn, dat de applicatie der Wetten, ten hunne opzichte, noch onrecht\aardig , noch onbillyk is, en dat 'et. dienvolgende geene redenen exifteren, waarom zy, van eene geheele of gedeeltelyke kwytfcheldinge der ftraffe, by bet vonnis van den Krygsraad tegen hen uitgefproken, zoude behooren te jou'Mèren, na. demaal de gronden, waar op zy, de door hun verzogte gratie hebben getracht, by Requeste te funderen, daar toe geenzints voldoende zyn, gelyk naar het oordeel van uwe Commisfie, door het meergemelde Committé, by deszelfs doorwrocht advys, ten vollen is betoogd geworden , vermeenende zy alleenlyk, ten opzigte van de door deliquarton ge'alleguëerde dronkenfehap, door. het onmatig gebruik van Jterken drank, en de daar door veroorzaakte bero* ving van hun denkvermogen, 'er nog te moeten byB 3 voo-

Sluiten