Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22 )

voegen, deze aanmerking, dat noch het gebruik van fterke drank by hun zo onmatig, noch de beroving van hun denkvermogen , zo groot is geweest, als zy fchynen te willen voorgeven, daar zy beiden niet flegts beleden hebben, te Stad aan het Haringvliet in de Herberg een foopje gedronken te hebben, (welke uitdrukking van een foopje gedronken te lubben, juist geea zeer groote quantitcit van fterke drank fchynt te kennen te geven) maar ook, daar zy by hunne respeftive confesfiën, zo ten opzigte van den tyd, wanneer, en de plaats, waar zy de door hun erkende

delicten te hebben goporpetrcerd, als ten Opzigte

yan de omftandigfaeden, die dezelve zyn voorafgegaan, en het plegen derzelver verzeld hebben, getoond hebben, eene zo naauwkcurige kennis en gebeugenis te hebben gehad, als men veelal by hem s die door een onmatig gebruik van fterke drank, van zyn denkvermogen beroofd is, te vergeefsch zoude moeken.

Ondertusfchen (zeggen gemelde Gecommitteerdens) niet te mogen verbergen,eene bedenking, die hen onder het oog viel, by de lecluure van den Articulbrief, voor de Militairen, cn die hen in den eerften opflag eenigzinds deed hafiteren, of men ook in cas fubjecl: zoude mogen afgaan van het vonnis des doods, het welk door den Krygsraad tegen deze twee ongelukkige flagtöffers, hunner dierly* ken driften was geveld geworden, en of zy dus ook'in gemoede vryheid zoude kunnen vinden, om te advileren, tot het accorderen der door hun ver. ^ogte remisfie.

Peze bedenking befton,d daar in; by*hct 3 '<= Art.

vm

Sluiten