Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2S )

rerwyl zy cinde]yk nog de vryheid nemen, onder het oog te brengen, dat het hun voorkomt, dat de Wet ten dezen te meer behoort te worden gehandhaaft, zoo, om dat derzelver verwaarloofing ons van fchaamte zonde moeten doen bloofen, wanneer wy nagaan de dipte krygstugt en discipline, welke door en onder onze Franfche Broeders pleegt ge©bi'ervecrt te worden, als om dat dezelve aan allen die zich hier te lande bevindende krygslieden , als een allerverderflykst voorbeeld zoude kunnen wezen.

De gemelde Commisfie advifcerde, zïch genoodzaakt te vinden, (hoe zeer ook vervuld met mededogen over het rampzalig lot van hunne twee Natuurgenooten) de Vergadering te moeten adviferen, dat het verzoek van de beiden Supplianten Johannes Repp en Ludwich Krantz, huns oordeels, zoude behoeren te worden gewezen van de hand, en de verleende furcheange optehevec.

De Reprefentant De Beveren, offchoon hy niet alleen redenen genoeg hadt voor mitigatie van ftraffe 9 maar zelfs zich onbezwaard oordeelde tot het ver» kenen van gratie , op den voet als die door de gevangenen was verzogt, te adviferen, terwyl ook juist op dien zelfden grond, door de Staaten van Holland en Zeeland, aan den Vaandrig de Witte, remis van doodftraffc was verleend, echter de zaak uit een ander oogpunt bcfchouvvde, dat de gevangenen door eene volftrekt onbevoegden -Rechter , te weten den Militairen Krygsraad, waren te recht en veroordeeld, en dat dus deze geheele procedures xifutyieel en perfe ml waren, noch immer door deze

Ver-

Sluiten