Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

getoond worden. Dus blykt het een duister ftpkj ik weet wel in rechten wordt iemand gehouden voor goed, zo lang het tegendeel niet bewezen is.

Maar anders brengt hier de aart der zaake mede, daar deze misdaad niet, dan met een eerlyke kan gepleegt worden, dus, dit had moeten daar gedaan zyn , of hadden de beklaagdens gelegenheid gehad, zouden ze zomwylen het tegendeel hebben kunnen bewyzen.

Ja maar, denkt wel iemand, het was eene geweldadige vrouwekragt. — Dan zulk een denke daar

by, dat de /Iraffe danr van mee eene eerloOZC zo

ftreng niet vallen kan, dan meteen eerlyke, en dit zoude in dezen ook genoeg zyn, tot afweering van de doodftraffe.

Te meer, dewyl van dat pretens geweld zo zeer exadtis niet blyke, dan dat zy aangevat en op den grond zoude gelegd zyn, doch uit alies wat voor het overige daar van voor komt,.is het zeer waarfchynlyk, dat zy zich meer pasfief, dan verweerende gedragen heeft.

Zy heeft gezegd, dat de een zyne duim in haar mond gefloken hadt, doch hy heeft het ontkend; maar is dat wel mooglyk? en zoude zy eene eerlyke zynde, èn tegen haaren wil verkragt wordende, dan niet eerder zyn duim afgebeeten hebben? men weet, waar toe anders eene eerlyke vrouw, welke in haar eere zo aangerand word, niet al in ftaat toe is. Voorbeelden van dergelyke aart en nog iterker, zyn in de Crimineele Rechtsgeleerdheid, genoeg bekend.

Dus is hier geen geweld zo prasfumtoir.

Voords,

Sluiten