Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

Ën, wat 't dan ook zy, dat zy de beledigde party *t vergeven heeft, zal ons veel gerustheid geven. Even als in doodflagen, waar in de zoen met de naaste magen vereischt wordt, dan ik tvvyffel nog, of zy zich wel voor eene beledigende party aanmerkt.

Immers, zo het waar is,dat men 'er van verhaalt, zoude zy de aanklaagfter niet geweest zyn, maar het geval openbaar geworden zyn, doordien zy het aan eene vriendinne verhaald zoude hebben, en dat op zodanige een wyze, dat 'er gemakkelyk uit op te maaken is, zo zy zelfs alles niet mogt gezegd hebben, dat het haar, hoe oud ook, nog so onaangenaam niet geweest was — en, mooglyk als de procedures weï gcïnftruëerd zyn, zoude 'er wel hebben kunnen beweezen worden, dat de Beklaagdens in hunne gevangenis, nog zulke zaken aan hun Predikant zoudeverhaald hebben, waar door het boven gealleguëerdc bevestigd word, en nader blyken, dat het verre daar van af is , dat deze zogenaamde vrouwenkragt, met geweld gepleegd is.

En dat hunne Confesfïc van verkragting by hen in den eigentlyken zin niet eens begrepen, noch ver. ftaan geworden zyn.

Want by dit alles wei aan te merken is, dat naar rechten de ftraffen van geweldige vrouwenkragt, dan alleen de doodftraffen is, wanneer die wezcntlyk geperpetreerd is, maar niet, wanneer dezelve noch niet geconfummeerd is, zynde in dit geval alleen de ftraffe van bannisfement.

Ik weet, dat offchoon in delicten van het corpus delicli confteren moet, die geen plaats akyd kan

heb-

Sluiten