Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 32 }

der Sententie gefchreven gemeld, en dóór liet getuigenis niet alleen van den Kapitain, maar ook van den Veldprediker, by de Hukken gelegd, bevestigd.

En moet notander dienen, dat zy niet uit eene ondeugende gewoonte, maar by overyling door dronkenichap, tot hunne euveldaad, kunnen en zullen vervallen zyn.

En dit leidt my tot de derde vraag, zegt gemelde Reprefentant van Leeuwen, hoedanig waren de Beklaagden, toen zy de pretenfe misdaad bedreven? waren zy nugteren en wel by hunne zinnen, dan dronken (*) ? Het laatstgemelde hebben zy van den

Jbe-

(*) Dronkenfdiap zegt kleinschrodt, in zyn ijle Deel, over het Lyfjlrafdyk Recht, §. 107. & fm. verplaatst de» mensch of in eene zinneloofe rust, .bet lichaam en bijzonderiyk' het hoofd, ontzeggen aar, den geest liunne gevvoone dietfften, cn maalten denzelven ongefchikt voor eenig werk en veronderfteld ïtót daar de herferien en dénk-zenuwen ontfteld zyn, en hy ge. volg, de denkkragt van den geest gedreind is, waarorame dan by 2uike geen volkome vrye daad kan plaats hebben, derhalvcn kan nimmer de daad van een dronkaard hem niet toegerekend worden, doch men moet hier uit niet afleiden, dat wanneer iemand, met voornemen zich dronken drinkt, met oogmerk om in die' ftaat een misdaad te begaan, maakt liet een merklyk verfchil dan daar en tegen, wanneer de wellustige door drank verhit en tot Vleesclilyken lust verleid word , dan kan men , zegt lüeuifchrodt, geenen hogen graad van moedwil veronderftellcn, in zulk eene ftaat toch is mcr of geheel onbekwaam of immers minder gefchrkt , om zyne harstogien te overwinnen, en hierom moet dïze om.

Handigheid zeer tot zyne verontfciiuldiging werken. ne£

Roomfche recht ftelt wel op eenige plaatje vast, dat de dronken, fchap ftrafverzagting te wege brengt, doch het bepaald den graad der dronkenfebap niet, L. 6. §. 7. D. de re milit. I. un"c. fi qitis iniperat. maledix.

Sluiten