Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ft )

C, Over impotentie of onmacht, tot de voorteeling in beiden of een derzelver, en £). Over fraude of bedrog, dat een meisje zich voor maagd hebbende uitgegeven, en ftaande de trouw, den man ontwaar word, zy voor het aangaan yan het huwelyk een kind heeft ter waereld gebragt. En het teffens zeker is, dat alle contracten, niet langer duuren, dan de wcderzydfche contractanten zulks begeeren , ten allen tyde met onderlinge overeenkomst kunnen werden vernietigd, op die Wyze als dezelve zyn aangegaan,

IS DE VRAAG. Of A en B. Een Jaar gehuwd, en om eenig huiskrakeel', meer dan 12 jaaren gerechtelyk tusfchen tafel, bed. en bywooning gerepareerd zynde, geene verwagting is, dat 'er eene reconfiliatie met effect Kan of zal plaats hebben 5 op grond van het Decreet der Provifioneele Reprefentanten van het volk van Bolland» dato n April 1195, waarby het huwelyk als een Contra® ■ Civil is befchouwd, wettig kunnCn gefcheiden worden, met dien gevolgen, dat beiden (des begerende) weder kunnen trouwen? ANTWOORD.

Men zal van dusdanig een geval geen vooibeeld in de Jaarboeken of in de Registers der Civile Pro-fcesfen vinden, Waaruit confteert dat een Huwelyk op fundament, het een ComraB ■ Civil is, is vernietigd - een voorbeeld ons wetens-, is echtet daartan voor handen, en wy durven j (onder verbetering E 4 bofr

Sluiten