Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

Eó decze zeggen: Art. i. Dat de Eisfcher in de maand Maart vaa den Jaare 1782, met de Ged. döor den Echt zynde vereenigd geworden.

2. reeds kort fla de voorfz. verbintenis zodanige "Verregaande öneénigheden waren ontftaaa.

3. dat dezelve de Cohabitatie niet alleen onaangenaam maar zelve zeer gevaarlyk maakte,

4. met dat gevolg}

5. dat de Eisfcher met de Gedaagdesfe te raden waren geworden,

6. circa een jaar na hun voorfz. huwelyk van dea Anderen gerechtelyk te fepareeren, van tafel, bed9 bywooning en goederen.

7. Zynde het kind uit het voorfz. onëenig huwelyk verwekt, zeer fpoedig na gemelde feparatie en wel reeds in de maand September van den Jaare 1783. komen te overlydeu.

8. zonder dat 'er ïn dien tyd van circa twaalf Jaaren, geduureöde welke de voorfz. feparatie heeft plaats gehad:

9. eenige de minftö verzoening was kunnen worden geëfFedtuëerd.

10. laatende het zig om verfcheiden zeer gêwig» tige redenea aanzien:

ix. dat zodanige vereeniging van den Eisfcher met de Gedaagdesfe, voor het vervolg als geheel onmooglyk moet worden befchouwd.

12. Dat hoe zeer des Eisfcbers verlangen, met die van de Gedaagdesfe in dezen, zich reeds lang daar heen had geltrekt

\ E 5 13. Ora;

Sluiten