Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 )

13. Om na eene legaale disfolutie van hetzelve huwelyk:.

14. beiden als vrye lieden, des goedvindende, door hec aangaan van vernieuwde verbindtenisfe:

15 zich zelve meer genoegen:

16. en de Maatfchappy meer nut en voordeel aan te brengen.

17. De ftreelende vervulling, van hunne voortyds zo gepaste verlangens, weldra fcheen gebooren te worden,

18. wanneer de Provifioneele Repreferitanten van

het Volk van Holland goedvonden^

19. by hun lieder decreet, van den 24^"" April jongstleden, nopens de huwelyken genomen:

20. onder anderen te decreteren:

si. dat het huwelyk was een controct civil.

22. en waar uit de Eisfcher met de Gedaagdesfe veimcenen te kunnen en te mogen afleiden:

23. dat even als alle civiele contracten, op zo. danige wyze konde worden ontbonden en losgemaakt :

24. als die door de respeótive Contractanten waten aangegaan.

25. mitsdien ook op die zelfde, Op de natuurlyké reden en het gezond oordeel herustende grond.

26. het huwelyk als een contract civiel befchouwd i met eene wederzydfclte toeltemming konde worden gedisfolvcert.

27. zo als hetzelve was aangegaan en gecelebreert geworden.

28. Dat den Eisfcher dan ook, overeenkomftig

het

Sluiten