Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 78 )

V. Q U M S T CASUS POSITIE.

Zieker Burger C. Corengel, woonende totMedemhlik, word uit hoofde eerier crimineele Actie, door den Bailluw dierftad, gevangen genomen, hy vervoegd zich op den 1 February 1798, by Requeste aan het Collegie van Schepenen, omme in fubmisfle ontfangen en op vrye voeten gefteld te worden, Schepenen accorderen hem het verzoek; ontflagen zyndes vind de Raad der Gemeente van gemelde ftad Medemblik goed, om hem C. Qorengel, op den 3 dier maand, door een Bode te laaten aanzeggen, dat hy dien zelfden avond de Stad en Jurisdictie moest ver. laaten, met interdictie omme immer wederom in dezelve terug te komen ; met dit Interdict zich bezwaard vindende, addresfeerd hy zich by Requeste aan het Intermediair Wetgevend Lichaam, verzoekende, dat deze politieke uitzetting mogte werden vernietigd en buiten effect gefield. Het genoemde Wetgevende Lichaam hetzelve verzoek gefteld hebbende in handen van het Hof van Juftitie over de voormalige gewesten Holland en Zeeland , om te dienen van confideratie en advis; ontvangt van het zelve Hof een declinatoir advis.

Q ü M-

Sluiten