Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

voerend Bewind fchreef daar over aan de ecrfte Kamer, van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks; en gaf eene Proclamatie van den 23 dier zelfde Maand , wegens die ontdekte famerizweering, en by decreeten door welgemelde eerjte Kamer, den 2.2 en 30 van dezelve Maand November genomen, en op den 22 November en 1 Decenv ber door de tweede Kamer bekragtigd, zyn de gemelde gearrelteerdc perfoonen aan dit Hof van Jufti. tie ter Judicature overgegeven, het welk vervolgends verfcheidene Mandamenten Crimineel heeft verleend, en onder die op den 28 November tegen Voogd, Ruisen en Groeneveld, en op den 5 December tegen Meyer. — Dezen gelyk ook de andere gevangenen, zyn daar op eenige reifen voor Commisfarisfen uit dezen Hove gehoord, intusfehen was het bekend dat jan Eikenbroek en Cornelis van der Hoeven, (van welke perfoonen eenige papieren, tot de misdaad, waar mede deze gevangenen beichuldigd wierden, betrekkelyk, in handen van den Procureur Generaal waren ,) te Parys waren gearrefleerd, ten einde deze twee perfoonen aan dit Hof zoude worden overgeleverd. De waarfchynlykheid dezer overlevering en de invloed, welke hier uit op de verdere behandeling der zaaken, van de andere gevangenen alhier, (en dus ook op die van Voogd, Ruisch, van Groeneveld en Meyer,) te voorzien was, deeden dén Procureur Generaal befluiten, dat hy de verhooren van dezen, hoe zeer hier toe wel ligt anders termen zouden geweest zyn, toen volgends eed en pligt noch niet voor gefloten konde houden, aan den anderen kant echter bezcffende, F 5 dat

Sluiten