Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

cureur Generaal ook niet kan verklaaren , de verhoeren van alle de andere gevangenen, wegens deze zelfde misdaad voor gefloten te houden, fchoon evenwel de tyd hier van waarfchyniyk niet verre af is.

Op dit met de waarheid zo ten vollen overéénkotnlHg verhaal, waar uit zo duidelyk blykt, dat in deze extra ordinaire Procedures, in deze zo omflagtige zaak, alle mogelyke voortgang gemaakt is, , zullen wy onze conflderatien op het voor handen zynde Request laten volgen, om dan daar uit ons advis op te maaken.

Ten opzigte dan van den inhoud van dit Request, moeten wy in de eerde plaatst reflecteren, dat men het daar in zoo doed voorkomen, als of aan de voornoemde Mans van de Requestranten, fchoon reeds (gelyk men zich uitdrukt) meer dan zes Maanden crimineelyk gevangen gehouden, en van tyd tot tyd door het Hof verhoort zynde, echter nog geene gelegenheid ware gegeven, om zich wegens de hun ten laste gelegden misdaaden en ingebragte befchuldigingen te kunnen defenderen, en om zich van verdenking, waar onder zy gebragt zyn, te zuiveren , en even als of die defentic alleen zoude kunnen plaats hebben in ordinair Proces, of volgends het Reglement van den 10 OEtober 1798. waar toe toch dieut zodanig raifonnement anders, dan om onkundige uit het Publicq, welke dit Request hooren of lezen, niet alleen tot medelyden jegens de gemelde gevangenen, maar ook tot minachting van dit Hof aan te zetten? daar intusfehen een ieder, die eenigzinds het recht verdaat, en die met de

ma-.

Sluiten