Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

deze vier, als befchuldigd zynde van zich aan misdaad van hoogverraad te hebben fchuldig gemaakt, als crimineele gevangenen by dit Hof zyn gehouden , en dat tegen hen in cas crimineel door den Procureur Generaal R. O. geprocedeerd word.

Op de manier, op welke dit Gerechtshof, als eene in deze zaak gedelegaeerde Regtbank, met aftrekking van den dagelykfchen en anderfints competenten Rechter, word voorgefteld, meenen wy te moeten aanmerken , dat hier uit zeer ligtelyk het denkbeeld van arbitraire deligatie, by onkundige uit het publicq, zoude kannen ontdaan; daarintustusfen zo ras deze zaak bekend wierd, ieder kundige van begrip was, dat volgends rechtsgronden uit hoofde van den aart der misdaad, de plaats van deszelfs bedryf en ontdekking, het verfchil der woonplaatfen van zyne alle de daar-in betrokkenen, onder de Jurisdictie van het Hof en de Continentia Caufa dit Gerichtshof zeer-zeker als de competente regtbank in deze zaak behoorde gehouden te worden.

In de vierde plaats moeten wy ftil ftaan by het beklag, dat tegen der Rcqueftranten Echtgenooten reeds meer dan zes maanden extra ordinair word geprocedeert, en zy buiten alle acces worden gehouden, en by de daar op gebouwde fuftenu van het recht en de bevoegdheid , van het Vertegenwoordigend Lichaam, om aan deze door hetzelve gedelegueerde Rechtbank een tyd te bcpaalen tot het termineeren dezer Procedures, en om inmiddels aan de Requeftranten den toegang tot hare Echtgenooten te verguunen, Wy kunnen alle de

pas-

Sluiten