Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 5 ]

zal insgelyks zorgen dat ingeval van Brand op de plaatfen by Art. i. omfchreeven, dadelyk op het Hof een Schoorfteenveger met een Jonge prefent is, aan wie daar voor door gemelden Opzichter vier Guldens zal worden be^ taald.

Voorts zal hy by vriezend weder alle attentie geeven, «Jat langs de Gehouwen van het Hof in de Vyver fpoedig byten worden gehakt, en continuëel open gehouden, en hier aan niet behoorlyk voldaan wordende, daar van aau den Contrarolleur kennis doen geeven.

Art. 16.

De Contrarolleur zal daadelyk na dat dit Reglement zal zyn gearresteerd, infpeóleeren, en eene Lyst formeeren van de Brandgereedfchappen welke in alle de Gebouwen op het Hof voorhanden zyn, en die aan de Commisfiën van Toezicht en Policie overleveren, met by voeging van het ontbreekende, ten einde de Commisfiën voornoemd de noodige ordres zouden kunnen fielten om de Brandgereedfchappen in behoorlyken flaat te doen brengen, het mankeerende intekoopen en behoorlyk te plaatfen; waarna van alle de alsdan voorhanden zynde Brandgereedfchappen aparte Lysten zullen worden gemaakt, en aan de differente Concherges in de Gebouwen, met aanwyzing van dezelve, ter hand gefield, om onder hun opzicht te blyven bewaard, en daar voor verantwoordelyk te zyn; zullende de Contrarolleur met den Brandmeester en Opzichter van de Brandgereedfchappen , eenmaal des Jaars, in de maand September , over dit alles eene behoorlyke infpecftie neemen, en van hunne bevinding aan de Commisfiën van Toezicht en Politie, by eene Memorie Rapport doen. — By het doen van inkoopen van het een of ander Brandgereedfchap zal de Contrarolleur zorgen dat de meeste menage worde betracht.

Art. 17.

De Contrarolleur zal met den Brandmeester en den Opzichter over de Brandgereedfchappen, de Brandfpuiten met de daartoe behoorende Gereedfchappen, tweemaal ieder Jaar, in de maanden April en O&ober, de A 3 twee-

Sluiten