Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 7 3

de met voorkennis en approbatie van de Commisfiën van Toezidht en Politie, de noodige Contracten deswegens aangaan.

Art. 22.

Ten einde zoo veel mogelyk op het Hof zelf alle ongelukken van Brand voortekomen, word den Opzichter der Brandfpuiten en Gereedfchappen, benevens alle verdere Concherges, Boutefeus en allen en een ieder die de bezorgingvan Vuur en Licht en deDirectiein de Gebouwen is aanbetrouwd, fpeciaalgeïnjungeerd, om naauwkeurigtoetezien , dat de Vuuren in de Kamers zorgvuldig worden weggerekend, en gedekt met kopere Stolpen, zonder dat de Kooien zullen mogen worden gedoofd, veel min bewaard of verkogt, op pcene van casfatie, ert onder belofte van eene prsemie van ƒ150 voor den geenen die ontdekken zal dat hier aan is gecontraveniëerd; dat wyders des avonds na het wegnecmen der Vuuren, geene Turven of andere Brandllollen zullen worden aangelegd , en daar mede moeten worden gewacht tot den volgenden morgen ;" zullende het Vuur dat moet dienen om de Vuuren des ogtends te ontfteeken , in kopere Aspotten of Ketels moeten worden ingerekend , dewelke onder eene der Schoorlteenen en agter een Stolp zullen moeten worden geplaatst; ook zullen geene Turfmandens tot het aanleggen der Vuuren mogen worden gebruikt, als die ten eenenmaale met blik van onder tot boven toe beflagen zyn, en worden dezelve Concherges en Boutefeus wel ernftig gelast, om zoo by het aanleggen als wegneemen derVuuren zelve te adfisteeren, als om na het fcheiden der Vergaderingen en Befognes, en vooral des avonds met een Lantaarn in alle de Kamers en Vertrekken rondtegaan en te vifiteeren, of het Vuur en Licht behoorlyk is bezorgd , alles op gelykepceneenpra:mie als hier boven is vermeld.

Art. 23.

Aan den geenen die het eerst aan den Opzichter over de Brandfpuiten en Gereedfchappen, of aan de Wagthebbende Bodens kennis zal geeven, dat op de by deeze Inftruciie bepaalde plaatzen Brand is ontdaan, zal tot eene belooning worden gegeeven eene fomma van vyf-en-twintig Guldens, en wanneer zulks door meer dan een Per-

foou

Sluiten