Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< z >

Verbaal der Handelingen van de Vergadering van Kiezers uit de vijf Hoofd - Diftriclen van Rhijnland, ter Verkiezinge van een Rentmces* ter van denzelven Lande , in het Gemeertlandshuis van Rhijnland, binnen Leyden, gehouden op

Vrijdag den 8. Augustus 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid*

D eeze Vergadering bijeengeroepen zijnde volgens aanfehrijving van Hoofd - Ingelanden van Rhijnland, in dato 12. Julij 1800, omme op needen, des voormiddags ten 10 uuren , in her Gemeeulandshuis binnen Leyden, ingevolge het /esde Articul van de door de Proviliuneele Reprsefen'tanten van het Volk van Holland op den 10. Februanj 1796. gefar.ctioneerde Inftruche en Reglement op de verkiezingen der Leden en Ministers van het Beftuur van Rhynland; te verkiezen een Rentmeester van denzelven Lande, in plaatle van wylen aen Burger 'Jan Proyt.

Zoo heeft eene Goruinüfie uit het Collegie van Hoofd-Ingelanden, beftaande uit de Burgers van Veen, Coomans, en ran der Snoek, deeze Vergadering geopend, en aan dezelve gecommuniceerd, dat dc bij haar ontvangen Ceioovsbneven der verkooien Kiezers m oruc bevonden waren, volgens A * we>

Sluiten