Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

mfsfaHsfen Hoofd-Ingelanden, tot naricht deez»? Vergadering; overgeleverd, om van de gemelde {tukken door hun Gecommitteerden, in den loop van derzelver werkzaamheden, het nodig emploi te maaken.

En zal Extraffc deezes, zonder refumtie, gezonden worden aan het Collegie van Hoofd - Ingelanden van Rhijnland tot deszelfs Informatie, midsgaders aan voorn. Burgers Rees/en, cum fuis, om te dienen tot derzelver "qualificatie en zig naar te reguleeren.

De Gecommitteerden van Ingelanden onder Bodegraven en Benthuizen, hebben , op last hunner Committenten, gedeclareerd, in de vorenftaande Refolutie niet te hebben geconcurreerd, en hunne aanteekening daar tegen te referveeren.

Is wijders door den Praefident in deliberatie gebracht het vierde poiEct van Befchrijving, door Hoofd - Ingelanden, bij hunne opgemelde Misfive van Convocatie, ter deliberatie opgegeeven, luidende:

Dat wij vernomen hebben, dat de bewuste Reparatie, aan de Groote Sluis te Sparendam gedaan, is bevonden van volkomen effect te zijn en de proef te hebben doorgeftaan; dat wij ook Van die geenen, die ter Examinatie en Reparatie der gemelde Sluis zijn Gecommitteerd gewc'-sr, hebben vernomen, dat dezelve geen zwarigheid maken, om genoemde Sluis aan menigvuldige, doch op eene behoorlijke wijze gedaan wordende, doorfchuttingen bloot te ftellen; zoo hebben wij het niet ondienftig geagt, het bovengum, aan Ingelanden te communiceeren; maar hebben ook tevens willen verneemen of door Ingelanden ook eenige bedenkingen op het meenigvuldig doorfchutien door meergenoemde Sluis worden gemaakt; en zoo ja, dat het ons aangenaam zal zijn, dat wij, met de confideratien van Ingelanden dienaangaande, mogen worden vereerd.

B a Mid*

Sluiten