Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 20 >

Mfd?gaders geleezen de extenfïe van de pc-iode der Circulaire Misfive van Hoog - Heenranden aan "de respeéti^e IMunicipaliteiteri der Diftriéten en andere H:i?h iudelijke Verdeelingen in Rhijnland, den 16. dezer afgezonden, luidende:

Wijders vermeenen wij Ulieden ook te moeten verzoeken, ter kennisfe van uwe Ingelanden te brengen, dat het vierde Poindl van Befchrijving van Hoofd - Ingelanden abufïvelijk is gefield, vermits de geleegendheid tot heden nimmer heeft: toegelaaten, dat eene behoorlijke en voldoende proef aan de Groote Sluis te Sparendam heeft kunnen genomen worden , waar van wij Hoofd - Ingelanden zouden hebben kennis gegeeven, indien wij iets van hunne Poincten van Befchiijving hadden geweeten, alvorens dezelve wierden geëxpedieert.

En op een en ander gedelibereerd, en gehoord zijnde het gepreeadvifeerde van den Voorzitter en de co: fideratien van onderfcheiden Leden. midsgaders de elucidarie van den Burger Voorwinde, ten deeze dopr Dijkrichter en Hoog' Heemraaden geëmploijeerd geweest, is goedgevonden en verllaan, te verzoeken en ^te committcerèn, den Prrefident, VicePitefuent, eri Secretarisfen deezer Vergaderinge, gelijk dezelven daar toe verzocht en gecommitteerd worden bij deeze, om van wegens deeze Vergadering het nodig onderzoek te doen, door welk der beide Collegien van Rhijnland ren deeze eene abufiye opgave zoude moogen zijn gedaan ; en de Vergadering van derzelver bevindingen raport te doen en te dienen van confideratien en advis; wordende de respc-ct've Leden deezer Vergaderinge en verdere Ingelanden verzocht en uitgenodigd, om, wanneer zij in iiaatmogten zijn, in deeze zaaken eenige elucida:ien te fuppediteeren, dezelven te willen inzenden aan oen Sccietaris de Bas.

Zijnde wijders in handen van voorfz. Comumfle ' ge*

Sluiten