Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 21 >

gefield, Extracl uit de Memorie van de Bu-gers Hoofd - Ingelanden van der Snoeck, cl f. aan deeze Vergadering ingericht, voor zoo verre dezelve tot dit questieufe poincT: betrekking heeft, midsgaders het Raport van J. Timmers en Jan Voorwinde, met de daar toe relative bijlaagen , aan D'jkrichter en HoogHeemraaden van Rhijnland ten deeze uitgebragt. respeclivelijk door Commisfirisfen Hoofd - Ingelanden, ter overweeging en naricht deezer Vergaderinge, overgeleeverd, om van de gemelde flukken door hun Gecommitteerden, in den loop van derzelver werkzaamheden , het nodig emploi te maaken.

En zal Extraét deezes, zonder refumtie, aan de voorn. Gecommitteerden worden uitgegeeven, om te llrekken tot derzelver informatie, en zig daar naar te reguleeren.

Waarop ter deliberatie gebracht is, het poinft van befchrijving, door Hoofd - Ingelanden, bij ampliatie in dato 12. September laatstleeden , ter deliberatie de« zer Vergaderinge verzonden, luidende:

Ampliatie en Aanhangfel van de Poincten van Befchrijving van Hoofd - Ingelanden van Rhijnland , aan de gezamer.tlijke Ingelanden van dato 9. Septem• her f"97. en gedddteffeerd aan derzelver respeclive Municipaliteiten.

Daar door Commisfarisfen Hoog-Heemraaden van Rhijnland, wegens het Lcydfche Quartier, na gehoord Rapport van een door hun gefhgen Commisfie, bedenkingen gemaakt zijn, op de declaraüen van eenigen onzer, wegens het quartaal van de maanden Maart, April en Mey, en daar oe/elve declaratien door Hjog - Heemraaden gefield zijn in handen van een Commisfie, £ 3 om

Sluiten