Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*l 22 J*

om te dienen van confideratién en advis; welke dan ook op den vierden dezer van hunne con* fideratien en advis gediend hebben, en dezelve gefield zijn in onze handen, en die bedenkingen aan ons hebben gefuppediteerd, hebben wij in onze Vergadering, den vierden dezer gehouden , eenparig befloten, om affchriften van alle de ingeleverde en tot heden onbetaald geblevene declaratien, met en benevens het Raport van de Commisfie van Hoog - Heemraaaen, en de confideratién daarop, zoo van die, op welkers declaratien bedenkingen gemaakt zijn, als van de overige o»zer, te brengen ter tafel van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland, als ver* meenende dat Ingelanden door hun Gedeputeerden in zaaken van gefchil over deze materie, bevoegdzaam zijn te oordeelen; dat het dierhalven ons aangenaam zal zijn, de gedagten van Ingelanden door hunne Gedeputeerden dien aangaande te mogen verneemen, ten einde te weten waar naar ons, in deze, en in 't vervolg, te reguleeren.

Bij abfcntie van den Secretaris deze Ampliatie ondertekend , door mij, Mede - Hoofd - Ingeland van Rhijnland, den la. Sept. 1797.

J. v. d. SNOEK.

Midsgaders leclure gedaan van de Refolutien van Hoog-Heemraaden van Rhijnland, in datis 4. en 12. September laarstleeden genoomen, op het daar bij gevoegde Raport van de Burgers Hoog-Heemraaden Mesf, c. f. re?peótive verzonden bij de Misfive door Hoog - Heemraaden den 16. daaraanvolgende aan de onderfcheiden Regeeringen der Diftr'élen en andere Huishoudelijke Verdeelingen in Rhijnland geëxpedieerd; en fpeciaiijk tot dit poinél van deliberatie relatief.

En

Sluiten