Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 23 >

En OP een en ander gedelibereerd en geboord zijnde het gepiaeadvifeerde van den Voorzitter en da confideratién van onderfcheiden Leden , is goedgevonden en verftaan, te verzoeken en te co mrn> treeren de Burgers Arend Reesfen, pannes Huygens en pkatsvalxrigt,^ ^Wbj deeze tj* einde het vooriz. pomét van d.'hberati,, tn-t a.ie ae Sakken en documenten daar toe yetoof-, nader e «aSneeren, en de Vergadering, op een en ander, te dienen van derzelver confideratién en aart».

Ziinde tot dat einde in handen vani de voorn. Gecommitteerden gefield, de respeftive fpecificatien van de Burgérs Hoofd-Ingelanden Van Veen , c /., met last om ook van den Burger Qerlings desZelrs rpedfictóSre requireeren, voorts copie va»tetg derBur'ers Hoog - Heemraaden Mesf,ef. aan DijkSter'en Hoof-Heemraaden van Rhijnland uitgebragt! midsgndels de Memorie, aan deeze Vergade, 3do£ de burgers Hoofd - ingelanden Van der Snoek c r op heeden ingerigt, voor zoo verre dezelve tot hef-poLl: in queJtie'betrekking heeft alsmede: de Memorie van elucidatien en remarques op het rapport van oogemelde Hoog - Heemraaden door de Eurge^ Hoofd-Inplanden Van Veen, c f ^ op heScn aan deeze Vergadering geaddresleerd, en resSvelhk door Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden ^deliberatie en narigt deezer Vergaderinge overgeleverd; gelijk mede nog exemplaren van de Kelouden vaf Hoog-Heemraaden van Rhijnland in dalis Ten 12. September 1797-, en der aanfehnj vuige van hetzelve Collegie van den 16. daaraanvolgende, voor zoo veel de laatfte mede tot het questieuie

P0Eb zal* Sract deezes zonder refumtie aan de voorn. Burgers Reesfen, c. /.worden uitgegeeven, om te {trekken tot derzelver informatie, en zig aaai naar te reguleeren.

Hierna heeft de Voorzitter deeze Vergadering geadiourueerd tot heeden namiddag ten vier uuren. L« 1 B 4 *

Sluiten