Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Z SA >

h dezelve, door hem, op het beftemde uur, weder om geopend.

Ingevolge het tweede poinft van befchrijving door Hóófd Ingelanden, bij derzelver Misfive^van Convor catic, voor deeze Vergadering opgegeeven, luidende":

Ter voldoening aan bet verzoek door de Commisfie op den 25. April'jonestl. ter Vergadering van Geciepureerden van Rhijnlands Ingelanden benoemd: „ Om te aanhooren de Rnporren van „ de op de laarstgehoude Vergadering van 25. . „ April 1. 1. gedecerneerde Commisfie; ten ein„ de hierop bij meerderheid te kunnen Conciu„ deeren."

Heeft de P'.-rfoneele eommisfie, bij deeze Vergadering op den 25. April laatstleden benoemd, tot nader examen van het toenmalig derde poincY van befchrijving, rakende de Amotie van de Puntdammen voor de Huizen op Halfweegen Haarlem en Amflerdam; mitsgaders tot examen , zoo van het voordel der Gedeputeerden van Ingelanden onder Slooten, Sloterdyk, Osdorp en de vrije Geer, ter verbetering van dè Gaaten ofBraake, liggende omtrend halfwegen Haarlem en Amfierdam 'aan de Amderdamfehe zijde; als van het Projeét van den Burger Witmond, Gedeputeerden van Ingelanden onder Soeterwoude, tot ontlasting van water uit de Haarlemmer Meer, aan, of omtrend den Overtoom; gediend van ampel fchiiftelijk raport, confideratién en Advis, met overlegging van drie onderlcheidene teekeningen, daar toe relarif.

En daar op gedelibereerd, en gehoord zijnde het gepraeadvifeerde van den Voorzitrer, en de conlideratten van onderfcheiden Leeden, is de perfuneele Commisfie voor derzelver uitgebragt raport bedankt; en voorts goedgevonden en verdaan dezelve Gecommita-erden te verzoeken en te authorjfeeren, gelijk gef'chied bij deeze, om hun voorfz. Raport met de

bij-1

Sluiten