Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3° >

van den Voorzitter en de Confideratién van onderfcheiden Leeden, goedgevonden en verdaan, het Collegie van Hoofd-Ingelanden van Rhijnland, të verzoeken en qualificeeren, gelijk gefchied bij deeze, om, naamens deeze Vergadering, bij her Collegie van Hoog-Heemraaden, onderzoek te doen^ naar de reden, die het zelve mogten hebben sepsrmoveerd, om de Refolutie van' Rhijnlands Provifioneel Beduur, waar bij de Conlent gelden, toe verveening van Landen van ƒ 36 -: - tot op ƒ 9 : perMergen, zijn verminderd, met te obferveeren, en dezelve redenen niet voldoende bevindende, te infteeren, dat dezelve Refolutie wederom worden in train gebracht, geobferveerd, en wegens gemelde Confent gelden voortaan, niet meer dan ƒ9 - : per mergen worde gevorderd, als mede de Vergadering omtrend derzelver bevind en verrigdngen Ra. port te doen.

Op het geproponeerde van Gedeputeerden van Ingelanden onder Leiderdorp, is, na deliberatie en gehoord het praeadvis van den Voorzitter, en de confideratkn van onderfcheiden Leden, goedgevonden en verftaan , Hoofd - Ingelanden van Rhijnland te verzoeken, gelijk gefchied bij deeze, om bij de organifatie der eerfte Vergadering, welke dpor hun zal worden befchreeven, de Lijste van de inkomende Credentiaalen zoodanig te willen inrichten, dat niet altijd "hetzelfde Didriëb de eerfte advifèerende ftem ter deezer Vergadering uitbrengt, maar dat daar in eene verwisfelirig wende in train gebracht. En zijn voorts.de Burgers Huygens en verdere, bij Refolutie van heeden gecommitteerd tot het formeeren van een Reglement van Orde voor deeze Vergadering, verzocht, hier op, in hun ontwerp, het nodig reguird te daan.

Bij refumtie geielibereerd zijnde op het, ter vorige Vergadering, geproponeerde van Gedeputeerden van Ingelanden ondsr Aarlanderveen, ten einde bepaald zouue woidtn dat de jaarlijkfche ciering van kos'en

bij

Sluiten