Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IO >

Ditlriften of an-

dere Huisbnu- Getal der Naamen der Gededelijke verdee- Stemmen, puteerdens*. lingen.

A'irlanderveen en Aalbregts Sc Joh. Arnoldus Sikken,

Vierendeel 5 memmen. Korndis Supper van den Bos.

Na dat de naamen der Gedeputeerde Ingelanden, door gemelde Gecommitteerde Hoofd -Ingelanden volgens bovengemelde Lijst waren afgeroepen, en de Hemmen van iedere plaats, welke dezelve'zullen uitbrengen; wordt doot den Burger Imminck, Gecommitteerde van Zuïdfchaïkwijk, :geprotefteerd tegen het uitbrengen der Hemmen anders, dan iedere Plaats hier Gecommitteerden heeft gezonden, en begeerende eene hoofdlijke {temming.

De Gedeputeerden van Haarlem daar na het woord gevraagd hebbende, draagen voor, om, alvoorens de vergadering tot het verkiezen van een Prefident cn Vice Prefident, mitsgaders van eenen eerften en tweeden Secretaris overgaat, en een aanvang maakt met haare deliberatien over den brief van befchrljving, te worden onderrigt, of de Vergadering kan treeden in hun laatst gedaan voorftel.

Waarop door den Burger Arent Reefen geproponeerd zijnde dat die van Haarlem en Leyden , ongeprejudicieerd derzelver fuftenu, ieder als Diftrict ééne ftem tot het benoemen van een Voorzitter enz. dienden uittebrengen en men dan met de deliberatien over de questie zelve een aanvang konden maa« ken; wordt door die van Haarlem en Leyden verzocht zich eenigen tijd uit de vergadering te mogen abfenteeren, ten einde over die Pronofitiè onder elkanderen te kunnen delibereeren , welken dit toe^e* lt&nn en kort daar na weder ter vergadering verfcheenen zijnde, is door den Secretaris van Rees voorgelee?en zeker Declaratoir.

De Burger Reefen zegt hier op zijn bevoorens gedaan

Sluiten