Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i8 >

het beftaan deezer Vergadering kennis te geeven» hem van derzelver achting te verzekeren, en de belangens, zo van deeze Vergadering als van Rhijnlands Ingelanden, in zijne bijzondere attentie aan te beveelen. Tot welk voordel unaniem wordt geconcludeerd, en tot die Commisfie benoemd de Burgers Reesfen, Huygens en Bikker.

De Burger Huygens doet rapport, betreffende de kosten, welke door gedeputeerde Ingelanden worden gemaakt, en geeft over een concept-plan ; welk rapport mede gerefolveerd wordt te drukken bij de Handelingen deezer Vergadering, en is het zelve hier achter onder de Bijlagen Litt. I. gebragt.

Laats tlijk is beflooten, dat die Burgers, welke door deeze Vergadering in eenige Commisfie zijn gefield geweest, derzelver verfchotten of onkosten zullen opgeeven aan de Secretarisicn deezer Vergadering, voor den eerften Junij aanftaande, om dezelven op dien dag ter deezer Vergadering te kunnen overleggen, ten einde die aan Hoofd-Ingelanden ter incasfeering te overhandigen.

De Voorzitter fluit de Vergadering, en bedankt de Gedeputeerden voor hunne apparitie; en fcheidt de Vergadering op reces tot den i. Junij aanftaande, des voormiddags ten tien uuren in het Ge • meenlandshuis van Rhijnland binnen Leyden; zullende deeze Handelingen, gedrukt zijnde, tijdig aan de Gedeputeerden worden gezonden, om daarop gelast te kunnen wordenen ten aanzien van de afweezige Diftridten, of andere huishoudelijke verdeelingen, ook aan de Municipaliteiten, om daarop, volgens gewoonte, Ingelanden bij een te roepen.

Geapprobeerd. ARENT REESSEN, Prefident.

VRIJ.

Sluiten