Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

B IJ L A G E N.

Z«7<*» A»

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent bij het Departement van Algemeene Politie en Binnenlandfche Correspondentie der Bataaffche Republiek, aan

Hoofd * Ingelanden yan Rhijnland.

In den Haag, den 14. April 1798.

liet vierde jaar der Bataaffche Vrijheid. medeburgers!

V an Hoog -Heerhraaden van Rhijnland ontvangen hebbende een Adres, met eenige daar toe fpeiteerende Bijlagen, onder welken zich mede bevindt eene uit Uwl. naam afgezondene Misfive aan de respective Municipaliteiten, in Rhijnland gelegen, gedateerd gis Maart 1.1., en behelzende verfcheiden poinélen, over welken op eene door UI. befchreevene Vergadering, den 25. dezer maand, in het Gemeenlandshuis binnen Leyden, zoude worden gedelibereerd en gerefolveerd, zoo heb Ik nodig geoordeeld UI. bij dezen aantefchrijven en te gelasten, B % om»

Sluiten