Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< « >

Zin. B.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Hoofd-Ingelanden van Rhijnland ,

aan

Den Agent bij het Departement van Algemeene Politie en Bin* nenlandfche Correspondentie der Bataaffche Republiek.

MEDEBUR8ERJ

Wij hebben uwe aanfchrijving van den 14. dezer in onze Vergadering van den 18. daar aanvolgende overwogen, en hebben de eere te berichten: dat ■wij ons zullen gedraagen naar deszelfs inhoud, zoo afzonderlijk als op de befchreeven Vergadering van Gedeputeerden Ingelanden op den 25. dezer, alwaar wij de voorfz. aanfchrijving zullen communiceeren, in het zekere vertrouwende , dat de tot die vergadering benoemde Gedeputeerden, hun wettig recht, om vrij te mogen delibereeren, ook wel voor eenigen tijd over de Waterwerken zullen willen opi'chorten; gelijk wij ten gevolge van dien dan ook hebben goedgevonden, om, hangende het bewuste onderzoek, ons in geenen deele intelaaten over _de begrooting der kosten van eenige Werken in RhijnJancLvoor deezen Jaare 1798-, en het draagen van B 3 con*

Sluiten