Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

te willen inzenden aan den Secretaris der Verga» rinse, Mr. F. F. de Ba;, medelid dier commisfie.

Ten zelfden dage vvierd in handen van de ondergetekenden gefield, Extract, uit de Memorie van de Burgers Hoofd-Ingelanden van der Snoek, c. f. aan de Vergadering gericht, voor zoo verre dezelve töthet questieufe point betrekking had; mitsgaders het Rapport van jF. Timmers en Jan VoorWinde, met de daar toe relative bijlaagen, aan Dijkrichter en Hoog - Heemraaden van Rhijnland ten deeze uitgebragt, refpeftivelijk door Commisfarisfen Hoofd - Ingelanden , ter overweeging en tot naricht der Vergadering overgeleverd, om van de gemelde Stukken, door Gecommitteerden, in den loop van derzelver werkzaamheden het nodig emploi te maaken.

Uwe Commisfie zich dus belast vindende, om het nodig onderzoek te doen door welk der twea Collegien van Rhijnland eene abufive opgave mogte zijn gedaan, heeft daar omtrent de eer te rapporteeren :

Dat zij, om te voldoen aan het oogmerk van de Vergaderinge van Gedeputeerden van Ingelanden van Rhijnland,zich bij eene Misfive van den 23. November 1797. 1. 1. heeft geaddresfeerd aan Hoog-Heemraaden van Rhijnland, waar bij zij te kennén gaf haar verlangen, om van dezelven te mogen hebben nadere exnlicatie der bovengemelde periode, in derzelver circulaire Misfive van den 16. September 1797., voorkomende, en te gelijk zodanige inlichting daar omtrent, als Heemraaden zouden kunnen geeven,

Zoo als zij zich ook hjj eene Misfive heeft geaddresfeerd ten zeiven dage aan Hoofd - Ingelanden Van Rhijnland voorfz., waar bij zij te kennen gaf, niette twijfelen, of Hoofd-Ingelanden zouden omtrent het gemelde 4e. point hunner befchrijving wel nader willen explicatie geeven, en zoodanige inlichting, waar door de Commisfie mogte in flaac gefield worden, aan het bedoelde oogmerk haarer Committenten te voldoen.

C £>•

Sluiten