Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34 >

Öe Secretaris de Bas, als medelid der Commisfie, aan wien elk Lid der Vergadering of Ingeland verzogt was, (eenige elucidatien knnnende fup«> pediteeren) die aan hem toetezenden, heef: ook den voorfz. 23; November 1797., zich bij Misfive vervoegd aan den Burger Jan Voorwinde, die zich bereid getoond hadt, op de laatsgehoudene Vergadering, de nodige inlichtingen te zullen geeven, ten einde hem op zijn belofte aanteneemen van dien. te praefteeren.

Van Heemraaden werdt ontfangen een brief, ge» addresfeerd aan den Burger F. P. de Bas, gefchreeven den 30. November 1797., waar bij zij in de ït, plaats niet konden nalaaten aantemerken, volko* men onbewust te zijn, dat het meergenoemde 4e. point op de Vergadering van Geputeerden van In» gelanden van Rhijnland Ware in Commisfie gefield, en dat zij in de plaats zich buiten ftaat vonden , om eene nadere en duidelijke explicatie te geeven van de periode, in hunne circulaire Misfive van den 16. September 1797. voorkomende, vermits de geleegenheid, als toen, hun niet hadt toegelaaten, dat zij een behoorlijke en vuldoende proef aan de groo* te fluis te Sparendam hadden kunnen doen neemen*

De Commi»fie kan niet afzijn, op dit fchrijVen van Hoog-Heemraaden te remarqueeren: dat in de eer» fte plaats Hoogheemraaden volkomen bewust hebben kunnen zijn van de exiftentie der Commisfie tot onderzoek, door welke der beide Collegien eeile abufive opgave mogie zijn gedaan.

En in de tweede plaats % dat, bij zoo verre het waar kan zijn dat tot den 16. September 1797. zij niet in 't geval waren geweest" behoorlijke en voldoende proeven aan de groote Sluis te Spaarendam, betrekkelijk de reparatien, re doenneemen, evenwel .op den 17. November 1797. 1. 1. een fchrifteiijk rapport van een genomen proeve op den 1. November daar bevoorens, bij hun is ingekomen, waar van hun gem. Misfive van den 30. November, en dus een maand daar na gefchreeven, geen het minste tot inlichting van de Commisfie opgeeft; het kan weezen,

Sluiten