Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4° >

Verre van af is, dat er bij het tegenwoordig bewind van Rhijnland dat noodig vertrouwen en eensgezind?, heid heerscht, dat er volftrekt moet plaats hebben, zal er iets door hetzelve bewind worden te weeg gebragt, hetwelk een wezenlijk voordeel voor Rhijnlands Ingelanden kan voortbrengen; integendeel, dat men elkander over en weder ingewikkeld van pligt\'erzuhn befchuldigt, ja wat nog meer is, om door overtollige bijëenkomften onkosten aan Rhijnlands Ingelanden te veroorzaken.

Uwe Commisfie betuigt bij deeze, het een en ander met leedwezen te hebben moeten zien; en verwondert zich niet. dat er zedert de aanftelling van het tegenwoordig Bewind zo weinig, ja fchier niets wezenlijks, ten voordeele van Rhijnlands Ingelanden, dóór hetzelve is te weeg gebragt, het geen had kunnen gefchieden, wanneer zij de middelen van bezuiniging en redres, welke door het Tusfchen-bewind, hetwelk in het laatst van 1795., en i° het begin van 1796. de beftiering heeft gehad, in het door hetzelve Tusfchen - bewind gedaan rapport van den 18. November 1795. wart 11 opgegeeven , en met welk nuttig rapport de Ingelanden van Rhijnland zich bij voorraad alstoen (doch tot heden, helaas! vruchteloos) geftreeld hebben, hadden uitgeöcffend. < Zouden nu de Ondergeteekenden het rapport van de Burgers Hoog - Heemraaden Mes, Hubert en Stegerkock, alsmede de beide Memorien van Hoofd - lagelanden, articulatim beöordeelen, en deswegens hunne gedagten te kennen geeven, dan vreezen de On. -dèrgeteekenden , dat er niets uit zoude gebooren worden, dan al wat nadeelig is voor Rhijnlands Ingelanden, overmits daar door de verwijdering, die er thans, blijkens het rapport en de memorien, tusfchen de Leden van het tegenwoordig Bewind, plaats heeft, in plaats van te verminderen , integendeel zoude vermeerderen; bij welke oneenigheden Rhijnlands Ingelanden alleen zouden gevoelen de daar uit profluëerende nadeelige gevolgen.

Hierom hebben de Ondergeteekenden vermeend, (huns inziens,) het beste in deezen te zijn, om, én

het

Sluiten