Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ 41 >

het rapport van de Burgers Hoog - Heemraaden, en de beide memorien van Hoofd - Ingelanden, te laaten in hun geheel, zonder zich over hunne waarde of onwaarde, zuivere of min zuivere, waare of valfche oogmerken, in dezelve vervat, uittelaaten; en advifeeren daarom, om voor deeze reize de declaratien van Hoofd - Ingelandeil, zo als die zijn overgegeeven en liggen , te voldoen ; en om voortekomen, dat in het vervolg diergelijke zaaken bij het Bewind van Rhijnland geen plaatfe meer zouden hebben, draagen de Ondergeteekenden voor, of het niet beter cn noodiger zoude zijn, dat in 't toekomende de Hoofd - Ingelanden eenmaal in het jaar hunne declaratien van 'verdiende vacatiën enz. ter hand (lelden aan Hoog-Heemraaden, en wel voor het doen der jaarlijkfche groote reekening; ten einde dezelve dan door Hoog - Heemraaden, met derzelver remar* ques, ter Secrètari]ë van Rhijnland kunnen worden overgegeeven, en alsdan aldaar kunnen worden nagezien'door Gecommitteerden van Rhijnlands. Ingelanden ; en wanneer op dezelve geen gegronde reflexien gemaakt zijn, dezelven alsdan in de groote reekening kunnen (worden gebragt en voldaan. — Al verder draagen'de Ondergeteekenden voor, of het niet noodig en nuttig zoude zijn, dat, daar het Collegie van Hooid-Ingelanden de wettige^ Vertegenwoordigers zijn van Ingelanden van Rhijnland, hetzelve Collegie, even gelijk bij andere Heemraadfchappen plaats heeft, in het Gemeenlandshuis van Rhijnland zal kunnen en moeten vergaderen, wanneer zij door derzelver tijdelijken Voorzitter worden geconvoceerd, om over de belangens van Rhijnland met eikanderen te fpreeken, zonder dat het Collegie van Hoog-Heemraaden daar iets mede te doen hebbe , dan in gevallen, dat het "belang van Rhijnlands Ingelanden het vordert, dat de beide Collegien in conferentie moeten komen, en de beide. Collegien elkander dit verzoeken en aanfchrijven, in welke misfive van aanfchrijving Hoog-Heemraaden of Hoofd - Ingelanden dan zullen moeten melden, over welke poincten de alsdan te houdene conferenC 5 tient

Sluiten