Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4* >

tien zullen rouleeren. — En eindelijk, dat het aan het Collegie van Hoofd - Ingelanden, even gelijk ook bij de andere Hoog - Heemraadfchappen plaats heeft, zal vrijftaan, om zodanige infpeclien te doen, en kennis te neemen van de werken, die ten kosten van Rhijnlands Ingelanden worden gemaakt, als zij oordeelen te behooren; en wanneer zij alsdan onverhoopt mogten bevinden, dat bij dezelve iets ten nadeele van Rhijnlands Ingelanden mogt plaats hebben , zij alsdan de noodige voorzieningen kunnen in 't werk Rellen, door aan het Collegie van HoogHeemraaden zulks te eommuniceeren; en van het een en ander precife aanteekening te houden in de notulen van hunne vergaderingen, ten einde daaruit altoos zoude kunnen blijken, wat, en welke maatregelen en voorzorgen' zij ten beste van Rhijnlands Ingelanden, en ter vervulling van hunnen gedaanen eed en duurzaame verpligting, hebben aangewend en in het werk gefteld.

Onderwerpende niettemin dit hun Advis en Raps port aan het goedvinden deezer Vergadering.

JOANNES HUYGENS. ARENT REESSEN.

Aftum Leyden, den 24. April 1798.

Litt. H.

Sluiten