Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•{ 3.0 ])•

gemelde gefchil, in der minne te termineeren, waartoe dan ook verfcheidene , ( fchoon vrugtelooze) conferentien, zijn gehouden geworden.

En vermits de Municipaliteiten der Steden Haarlem en Leyden, zoo wei als de Gedeputeerden van Rhijnlands Ingelanden en Hoofd - Ingelanden voornoemt, niets vuuriger verlangen, dan het verfchil nopens de wijze van (lemming, welke in de Vergadering van Gedeputeerden van Rhijnhnds Ingelanden, moet worden in achtgenoomen, zoo wel als de wijze, waai op de beide gemelde Steden, op dezelve Vergadering hunne ftemmen zullen uitbrengen, eenmaal getermineerd en ten einde gebrast te zien, zoo verklaarden de wederzijdfchen Comparanten, ais daarroe door hunne Committenten geauthorifeerd en gequalificeerd, de voorfchreeve verfchillen bij deeze te fubmitteeren, en verblijven, aan Arbiters, waartoe door dezelve lefpcftivelijk, bij en door deeze worden verzogt, geauthorifeerd en gequalificeerd , de Burgers Mr. 'Fravgois Jacob Gallé, Mr. Petrus Damen , Mr. Hen~ drik bchvpman, Mr. Johannes Enfchedé en Mr. Jacob Spoors, de drie eerften en vijfde in den Haagt, en de vierde binnen de Stad Haarlem woonastie.

Ende zulks ommc de voorfchreeven wederzijdiche fuftenuën te examireeren, en vervolgens niet alleen naar recht, maar ook na billijkheid te termineeren en decideeren, ten welken einde aan dezelven ten al'.erfpoedigften de origineele Grosfe deezer zal worden ter hand gefield, verklaarende de wederzijdiche Comparanten , in naam ende van wegen derzelver gemelde principaalen, de invoegen voorfchreeve te doene uitfpraak, te zullen approbeeren, en zich aan dezelve ten eenemaale te zullen fubmitteeren , renuncieerende mi'sdien bij deeze wel fpeciaal van Redudtie, en RelieiT, mitsgaders van alle Exceptien, welke dezelve hier regens te ftaade zoude kunnen koomen, beloovende en aanneemende, zich daar meede nimmer te zullen behelpen; zullende voorts alle de kosten , welke op het aangaan en pasfeeren deezer Afte van Compromis, mitsgaders van de daar op ce volgene uitfpraak en condernnatie, mee de gevolgen en aankleeven van dien,

zul-

Sluiten