Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

Daarna toetreedénde tot de deliberatie over hec eerfte Lid van het zoo ovengenoemde Rapport van den Burger Huygens C. Sr* zoo werd rer gelijke tijd de ingekoomen Misfive van Hoog Heemraaden, als tot dit Rapport relatie hebbende, in deliberatie gelegd. — En met bijna unanime ftemmen ( alshebbende in alles uit alle Diftricten der 5. quartieren niet meerder dan vijf ftemmen hier teegen gevoteert) geconcludeerr. — Het eerfte gedeelte der MLfive van Hoog Heemraaden te fepoueeren, — het verzoek bij het laatst gedeelte der genoemde Misfive van Hoog Heemraaden gedaan, te declineeren —< Hn de declaratie van Hoofd-Ingelanden zo als dezelve leggende zijn te approbeeren.

Hierop het tweede Lid van het meergenoemde Rapport in deliberatie gelegt zijnde, werd gerefolveert en- bellooten. — Dat' Hoofd -Ingelanden hpnre declaratien voortaan een maand voor de ordinaris Vergaderingen van Gecommitteerde van Ingelanden bij Hoog Heemraaden zullen brengen, en zoo Hoog Heemraaden daarop bedenkingen mogten hebben, zullen Hoog Heemraaden gehouden zijn, te zorgen \ dat derzelver bedenkingen bij de brieven van befchrijving atn de refpeétive Diftricten werden afgezonden , teh einde Ingelanden hierover in hunne primaüve Grondvergaderingen zouden kunnen delibereeren , en hunne Gecommitteerdens behoorlijk gelasten, waai door dus op de befchreevén Vergadering van Gedeputeeide Ingelanden finaal konde geconcludeert werden.

Ook word op het derde Lid van welgemelde Rapport conform geconcludeert, en op voorftel vart den Burger Immink nog gerefolveert, hetzelve verdermet dit bijvoegfel aldus te extendeeren : — dan Hoofd-Ingelanden zullen gehouden zijn, zoo menigmaal dezelve Vergadering of befoigne houden ^ bij zig te requireeren den Secretaris van Rhijnland j tot het houden van de Refolutien' en Handelingen van Hoofd-Ingelanden ; en zoo de Secretaris ten zeiven tijde in dienst van Hoog Heemraaden mogte zijn, als dan zal de Clcrcq van Rhijnland de werkzaamheden van den Secretaris bij Hoofd Ingelanden waarneem^.'

Sluiten