Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34 >

\Beiithuizen ftelt voor, om een bepaald traétement voor Hoofd-Ingelanden, 's Jaars te bepaalen — dan de Prceftdent hierop aanmerkende, dat dit zoude ainloopen teegens de' Inltruétie, waarop Hoofd-Ingelanden waaren asngefteld, werd dit voorftel in advijs gehouden, tot tijd en wijle der eerst aanltaande verkiezing, bij welke geleegenheid het: Reglement en Inftruétien voeglijk zoude kunnen gealtereert ert vefandert- worden — waarom Hoofd ■ Ingelanden werden verzogt, dit poinét, benevens alle de andere voorltellen, welke eenige verandering of alteratien in het Reglement of Inltruétien'ten oogmerk hebben en aan hun werden toegezonden, als poinéten van befchrijving teegen de Vergadering in September aanltaande te houden, aan de refpeétive Dittricten ter-deliberatie te laaten toekoomen. • Eindelijk nog in aanmerking genoomen zijnde, dat het vierde én laatste Lid van het dikwijls genoemde Rapport, als meede het 5-ie en 6de poinét van befchrijving, alle vallen in de termen bij de Misfive van den Agent La Piene bedoelt, zo werd geconcludeeitdezelvenvoor deeze Vergadering geene poincten van deliberatie kunnen uitmaaken. —-

De Commisfie in de laatfte Vergadering benoemd , om zig te vervoegen namens de Vergadering bij den Burger Agent La Pierre, doet bij monde van den Voorzitter het navolgend Rapport.

Aan de Gecominuëcrende Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland, op den eerlten Junij 1798. vergadert in Rhijnlands Gemeenelands - Huis binnen Leyden.

meedfeurgeSsï

Ingevolge Uwlieder last bij derzelver Refolutie van den 25. April 1. 1. op de ondergeteekerjdens benevens den Burger Bikker gedecerneert, hebben zig

dt

Sluiten