Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 35 >

de ondergeteekendens, benevens de Burger Marten Kooi]\ die in deeze den Burger Bikker, welke niet in de moogelijkheid was bij deeze Commisfie te asfifteeren, wel heeft gelieven te reprsefenteeren, den volgenden dag vervoegt in den Haag bij den Burger Agent La Pierre, denzelven naamens deeze Vergadering met zijne aanftelling geluk gewenscht. — Hem Agent van het aan weezen deezer Vergadering kennis gegeeven — en van derzelver achting verzeekert, teffens de belangens, zo van deeze Vergadering als van Rhijnlands Ingelanden in zijne bijzon» dre attentie aanbeveelende. — Waarop door voornoemden Agent op eene allezins vriendelijke wijze, in iubftantie is geantwoord. -—

Zeer dankbaar • te zijn voor het verëerend blijk van achting, door de Vergadering van Gedeputeerde Ingelanden van Rhijnland Hem Agent betoont, en niets vuuriger te verlangen, dan na zijn best vermoogen meede werkzaam te kunnen zijn, voor de belangens van Rhijnlands Ingelanden en van de Vergadering haarer Gedeputeerdens.

Uwe Commisfie oordeelende hier meede aan den Hun opgelegden last voldaan te hebben — fiuiten dit hun Rapport met den wensch en aanbod van

Hei! en Broederfc'iap!

ARENT REESSEN, JOANNES HUYGENS,

De Commisfie voor het nitgebragte Rapport bedankt zijnde, fielt de Prasfident aan de Vergadering voor, de Notulen deezer Vergadering, zodra dezelve zullen gedrukt zijn, en de jNotulen van alle voorige Vergaderingen , benevens de daar toe behoorende Rapporten, zo fpoedig doenlijk aan den A<*ent La Pierre te laaten toekoomen — ten dien einde aan de Vergadering voorlezende eene daar toe door hem Voorzitter geconcipieerde Misfive van oen navolgenden inhoud. —

C 2 GE*

Sluiten