Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

is beroepen en beëedigt, bii het agtfte Articul duidelijk is bepaald en vastgefteld.

M Dat de ingevolge de voorgaande Anieulen nieuw benoemde Dijkgraaf, Hoog-Heem raaden en Hoofd-Ingelanden, hunnen Post den tijd van drie Jaaren zullen bekleeden."

„ Dat twee maanden voor het expireeren van die tijd (van drie Jaaren} op de wiize bij het a, 3, 4, 5, 6 en 7. Articulen vermeld, Kiezers zullen worden verkooren , om uit het t als dan) aanweezig Beftuur, vier HoogHeemraaden en vijf Hoofd-Ingelanden te werden aangefteld , om voor de volgende drie Jaaren te continueeren , terwijl zijlieden (de voorn. Kiezers) in plnats van de afgaande drie Hoog - Heemraaden en vijf Hoofd - Ingelanden , nieuwe zullen moeten yerkiczen.v

„ a. Dat ingevolge en op den voet van dat agtfte Articul, de tegenswoordig fungeerende Dijkgraaf, Hoog - Heemraaden en Hoofdingelanden, op of in het begin van Maart g 1796. zijn in functie getreeden , na dat dezelve den Eed op deze InftruBie hebben af gelegt"

„ 3. Dat alzoo op den 1. Maart dezes Jaars 1799. de tijd waar voor drie Hoog-Heemraaden en vijf Hoofd - Ingelanden zijn aangefteld, zal eindigen, gelijk ook als dan eindigd de tijd der aanftelling van den Dijkgraaf, volgens het voorfz. 8. Art. en het 2. Art. van deszelfs inftructie."

„ 4. Dat de tijd dus op den 1. Januarij 1799, is daar geweest, dat nieuwe Kieztrs in de refpective Diftricten haaden moeten werden verkoozen, ten einde dezelve op den A % voet *

Sluiten