Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

van Inwendige Politie en Toezigt, geen oogmerk heeft, ia dat het zelfs in zijn weldenkend hart met is, of kan zijn opgekomen , om Rhijnlands Ingelanden in dit hun regt eenigfints te belemmeren, en weeten zeer wel, dat de oorzaak, waarom de aanfchrijving van hem Agent is gedaan, alleen voortfpruit, en is gebooren uit een voorzorg, om Ingelanden niet te doen anticipeereff op een generaal Plan, waar na alle Dijk-Collegien en Heemraadfchappen, over de geheele Bataaffche Republicq verkooren en beftuurd zullen worden, en dat, wanneer het heilzaame oogmerk van den Agent was bereikt, dat Plan voor Januarij I799in werking zoude zijn gebragt; maar daar nu in Januarij, dat Plan , zo ver de Commisfien weeten, nog niet is gearrefteerd, veel min in werking is gebragt (het geen men in September niet kon vooruitzien) vertrouwen de Commisfien van Hoofdingelanden en van Gedeputeerdens van Rhijnlands Ingelanden, dat de voordragt , van de vier eerfte Poinclen dezer Memorie van dien aart is, dat den Agent daar door zal worden overtuigd , dat het noodzakelijk en van het grootfte belang voor Rhijnlands Ingelanden is , dat het Reglement en de Inftru&ie, waar na het Hoog-Heemraadfchap van Rhijnland moet worden beftuurt, en over drie iaaren is verkooren , en het welk door deszelfs tegenswoordige Beftierders met Eede is beves. tigd, heilig en ha de letter word nagekomen en onderhouden, en dat dus door hem geen beletzelen zullen worden aangebragt, om Rhijnlands Ingelanden te doen misl'en die vrijheid, welke hun uit de natuur toekomt, en welke hun , helaas ! voor de gezegende Omwenteling eeuwen lang was benomen! Die vrijheid en dat regt, oai hunne Beftierders zelfs te kiezen, vertrouwen en verwagten Rhijnlands Ingelanden, immers zo lang te mogen behouden , tot dat het algemeene welzijn zal gebieden, dat een generaal Plan, waar na alle Heemraadfchappen en Dijk-Collegien zullen worden verkooren en beftierd , door de VolksverteA 4 gen-

Sluiten