Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Extraiï uit het Register der Bejluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.^

Vrijdag den I. Maart 1799. Het Vijfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

„Is gelezen het Rapport, van den Agent van Inwendige Politie, van den 28 Februarij laatstleden, gerequireerd den 14 bevorens, op de Requeste van Hoofd-Ingelanden, mitsgaders Gecommitteerdens uit de Gedeputeerden der Ingelanden van Rhijnland, daar bij om geallegueerde redenen verzoekende, dat deaanfchrijvingaan hunlieden, door den Agent van Inwendige Politie, op den 19 September des voorledene jaars, gelijk ook de refcriptie van dato 1 Februarij laatstleden , op eene Misfive van Hoofd-Ingelanden voornoemd, mogte werde ingetrokken, breder in de Notulen van dit Bewind, van den 14 Februarij (fub No. 24.) geinfereerd."

„ Waarop gedelibereerd zijnde, is conform het rapport van voornoemde Agent befloten, het bij deeze gedaane verzoek der Requestranten, te houden in advis, en mitsdien de verkiezing van nieuwe Dijk-Regenten te furcheren, totdat bij het Vertegenwoordigend Lighaam zal zijn bepaald, of de aanfteliing van Dijkrichter en HoogHeemraadcn, al, ofte niet, op approbatie van dit Bewind zal moeten gefchiedeu."

» En

Sluiten