Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C ip J»

„ Èn wijders Dijkrechter en Hoog- Heémraderi Van Rhijnland bij dezen aantefchrijven en te gelasten, om provifioneel, en tot nadere dispofltie, derzelver funótien op den vorigen voet te blijven waarneemen, ten einde alle verwarringen, en daar uit proflueerende nadelen , niet alleen voof de Ingelanden, maar ook voor de in meer dan een opzigt belangrijke werken van Rhijnland, té Voorkomen."

„ En zal Extraét dezes aan Dijkrichter eri Hoog-Heemraaden van Rhijnland, als meede aan den Agent van Inwendige Policie worden gezonden, en gelijk extract aan de Requestranten worgden afgegeven tot informatie .en narigt refpecti* Velijk."

Jk W. van HASSELT, vt.

Accord. met voorz. Register

C. G. HULTMANS.

Eb ten tweeden, om ter bovengemelde Vergadering Van den 24 April eerstkomende,- Gedeputeerden te doen benoemen , op dezelve wijze als bij het op den 10 Februarij 1796, door de des tijds Hoogstgeconflitueerde Magt gefunctioneerde Reglement, bepaald is voor het doen der keuze, tot Kiezers voor de Leden van Rhijnlands Beftuur, ten einde aldaar den last van Ingelanden uittebrengen, of er nadere demaehes en zo ja, welke ? ter confervatie van der Ingelanden Recht zouden behooren te worden te werk gefteld.

Wij verzoeken voorts Ulieden, om zoo veel mogelijk de Handelingen der Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden, de dato 27 September 1798, en den tegenwoordige Brief van Befchrijving op de gewoorie plaatzen ter lectuure te leggen; terwiil wijders tot naricht van de te benoemen Gedeputeerden is dienende , dat wij uit ons midden een Commufiü hebben gedecerB 2 neerd*

Sluiten