Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<. =9 >

' Vervolgens, dat aan deze Vergadering waren gezonden drie verzegelde Brieven, welke de Verga dering, op voorftel van den Voorzitter, verkiest, dat geopend en gelezen zullen worden, 't welk bij dezen gedaan werd.

De eerfte was eene Misfive van de Ingelanden van Rhijnland, resforteerende onder 't haarlemmer liede, in dato 20. April 1799.

De tweede van de Ingelanden van Rhijnland, behorende onder 't Hofambacht* in dato 17. April 1799, houdende beide goedkeuring van 't verrigte door Hoofd-Ingelanden en de gecombineerde Commisfie van Gedeputeerden van Ingelanden, als mede redenen van abfentie, waar op, zoo als de Prsefident voorftelde, gerefolveert is, van 't eerfte gedeelte behoorlijke mentie in de Notulen te maken, en 't tweede gedeelte aan te nemen voor notificatie.

En de derde was van de Münicipaliteit van Stompwijk en Wilsveen , houdende redenen van abfentie, welke is aangenomen voor notificatie.

De Praïfident, een begin makende met het voorlezen van den Befchrijvingsbrief, werd, op voorttel der Gedeputeerden van Haarlem, waar mede verfcheide Leden zig conformeercn, om redenenen , dat den inhoud van gemelde Misfive de reipective Gedeputeerden genoeg bekend is en om de kortheid des tijds in 't oog te houden , verzogt, tot de behandeling des Briefs zelve dadelijk over te gaan, en fteld dus de Vergadering voor: „ of zij de handelingen der Commisfie, aangefteld

op de laatst gehoudene Vergadering, om met „ Hoofd-Ingelanden gemeenfchappelijk te werken

voor de confervatie van Rhijnlands Ingelanden

Regt en voor de onbelemmerde uitoeffemng van „ de Artikelen in 't door de in den Jare 1796

HoogétgeconltitueerdeMagt gefanctioneerde Re-

» gle-

Sluiten