Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3° >

« glement voorkomende, approbeert ja dan neen.™ Waar op , met dankzegging aan gemelde Com* lnisfie voor hare wel aangewende pogingen, geconcludeert werd van ja , en alzoo 't door Haar Verrigte allezins goedgekeurd.

Vervolgens geeft de Prsefident, naar aanleiding der Befchrijvingsbrief, de Vergadering in overweging : „ Of men ter handhaving van Rhijnlands „ Ingelanden Regt, nadere demarches zoude be„ horen te doen, dan of men in 't befluit van 't „ Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, „ de dato i. Maart 1799, zoude behoren te be», rusten." En word , eer de Vergadering zig hier over uitlaat, de Pra*fident 2eer minzaam verzogt, in dezen te prajadvifeeren, 't welk dezelve, de Vergadering allenzins genoegen willende geven , geredelijk doet, 't geen hoofdzakelijk hier op nederkomt: „ Dat deze Vergadering, daar „ Rhijnland nog niet Nationaal is verklaard en

ook, zijns inziens, nog niet behoord onder „ de Bataaffche Republiek , qua Waterbeftuur, „ maar een Lighaam op zig zelfs is, en dus als ,, mere domestiek kan en ook moet Worden aan„ gemerkt, en daar noch de Agent van inwendige „ Politie &c., noch het Uitvoerend Bewind der „ Bataaffche Republiek, zijns oordeels, vermag, ,, de uitoeffening eener Wet, in den jare 179Ö

door de Hoogstgeconftitueerde Magt van het „ voormalig Gewest Holland gelanctioneerd, eeni„ ge belemmering toe te brengen , eener Wet, „ waar na , zoo lang dezelve door het Wetge„ vend Lighaam niet is ingetrokken, Rhijnland, „ wanneer iij zig aan de Hoogstgeconftitueerde „ Magt onderwerpelijk wil gedragen, zig allen „ zins behoort te fchikken en dezelve te houden „ voor het wezenlijke rigtfnoer van alle hare

werkzaamheden, dat deze Vergadering derhal., ven niet, zonder pligtverzuim, kan berusten in „ de door het Uitvoerend Bewind der bataat'iche „ Republiek genomene Refoluiie op de Requeste

van

Sluiten