Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3i >

„ van Hoofd-Ingelanden, midsgaders Gecommit„ teerden uit de Gedeputeerden der Ingelanden „ van Rhijnland, de dato i. Maart 1799, betrek„ kelijk eene Misfive van den Agent van in wen„ dige Policie , de dato 19. Sept. 1798, als mede „ van 1. Februarij 1799, maar zig in de onver„ mijdelijke noodzakelijkheid bevind, ter uitoeffe„ ning van 't door de in den Jare 1796 Hoogst„ geconftitueerde Magt gefanctioneer Je Reglement, „ eene Commisfie te benoemen, om met en ne„ vens Hoofd-Ingelanden zodanige middelen uit „ te denken en in 't werk te ftellen, als zij zul-

len begrijpen met het regt en de wezenlijke be« „ langen van Rhijnland overëe"komftig te zijn." Ditprasadvisdoor de Vergadering onderfteund en al« lenzinsgoedgekeurd zijnde, word doorden t rselident voorgefteld : „ Of men de uitvoering dezer zaake ,, zal aanbeveelen aan dezelfde Commisfie , met

aanvulling eeniger Leden uit deze Vergadering, „ in plaatze van die Leden uit de Commisfie, die ,, tegenwoordig niet prsefent zijn, of aan eene an„ dere op nieuw te benoemen.5' En word bij eene groote meerderheid tot het eerfte Lid van het prajadvis van den Voorzitter befloten.

Zoo dat' dan deze Commisfie befiaat uit de volgende Leden, als:

Voor 't Hoofd-District No. 5. de Burger A.

Rees/en , te Amllerdam. Voor 't Hoofd-Dis tri ét No. 4. de Burger P.

van Lierop, te Vennip. Voor 't District Leyden de Burger B. van Rees,

te Leyden

Voor 't District Haarlem de Burger J. Cornelh

Sterk, te Haarlem. Voor 't Hoofd-District No. 3. de Burger Cor-

nclisMaaskant, te Zoeterme'er; in phatze van

den Burger- N. van den Bosch, aan den Leid-

Icüendam.

Voor

1

Sluiten