Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 32 >

Voor 't Hoofd-District No. r. de Burger Ludolf Mulder, te Leiderdorp ; in plaatze van den Burger J. v. d, Breggen, te Leymuiden.

Zijnde deze drie laatfte in de gefielde Commisfie , volgens de wil der Vergadering, bij acclamatie benoemt, die ook, ten genoege dezer Vergadering, dezen Post hebben aangenomen.

En is voorts gemelde Commisfie verzogt en gequalificeert, om met en nevens Hoofd-Ingelanden de beste pogingen aan te wenden ter bekoming van de door Rhijnlands Ingelanden reeds lang gewenschte zaak, de bevestiging namelijk van hun wettig en door de Hoogstgeconftitueerde Magt toegekent regt.

De Prafident communiceert, dat de door de laatst gehoudene Vergadering geapprobeerde Rekeningen te ontfangen ziin bij een der Bodens in 't Gemeenlandshuis van Rhijnland alhier.

Werd ter Tafel gebragt een Rekening van L. Herdingh, wegens het Drukken &c. van 250 Exemplaren der Handelingen van Rhijnland, benevens 150 fluks Brieven ter verzending, groot ƒ 34.-:-: als mede een dito van den Notaris J. Schaking, groot ƒ 9 • 8 -:, welke beide ter betalinge zijn geapprobeerd, rerwijl de memorien van kosten, gevallen op de refpective deputatien, conform het Voorftel van den Voorzitter, om red enen, dat op 't Reglement voor deze Vergadering nog geen fanctie gevraagd was, in advis werden gehouden.

De Prafident communiceert de Vergadering, dat te Leyden bij A. en J. Honkoop een Boekje uitgekomen was , getiteld : Beknopt verjlag van Dijkrichter en Hoogheemraden van Rhijnland, dienende ter wederlegging van hei Rapport van Huigens c. f., op den 6. Junij laatstleden ter tafel gebragt, met welk Rapport de Vergadering

zig

Sluiten