Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 87 >

dezelve zullen zijn ingekomen, zoo de fpecificatiett van verfchotten der overige Leden van de gemelde pedefungeerde Commisfie, als alle andere declaratien, welke een of ander der Leden van deeze of vroegere Vergaderingen ten laste van Rhijnland zouden mogen hebben, de voldoening van alle dezelve» bij het Beftuur van Rhijnland te rjrofequeeren. —• En zijn de Secretarisfen gelast, de voorn. Burgers te adverteeren , om derzelver wemelde declaratien aan bovengemelde Commisfie fr.tezenden. ._ Vooits is beflooten, en de voorn. Perfoneele Commisfie al mede verzocht, om, voor zoo verre de Refolutie deczer Vergadering van den i. Junij 1708, waar bii aan ieder der tijdhjke Secretarisfen, voor eiken dag, dat dezelven in deeze Vercadering werkzaam zijn, is toegelegd vijf Guldens vijf Stuivers, zonder meer; behoudens de reftitutie van de door hun uitgefchooten onkosten; als roe geen effect mogte hebben geforteerd, te zorgen, dat daar aan de nodige executie worde gesneven; en midsdien dat de Secretarisfen, die de Vergaderingen zedert 1, Junij 1798- hebben geadfifteerd, na dat derzelver declaratien bij de gemelde Commisfie zullen zijn ingekomen, behoor, lijke voldoening van derzelver appoinctementen en verfchotten bekomen. — En zijn de Secretarislen dcezer Vergadering gelast, de gefungeerd hebbende Secretarisfen te adverteeren, om derzelver declaratien aan bovengemelde Commisfie intezenden.

Nog is, na gehouden deliberatie, beflooten, e» de meer voorn. Perfoneele Commisfie al verder verzogt en gequalificeerd, om de nodige demarches te doen, dat de Refolutie van deeze Vergadering, in dato 27. September 179°% waar blï ter conclufie is gebragt geworden het Reglement op de voldoening der deputatie - en diftantie-gelden van de Gecommitteerdens ter deezef Vergadering, onder de Notulen van den 25. April 1798- Bijlage Litt, H. te vinden, onder zoodanige alteratien, als

, bij

Sluiten