Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

t

«C 38 >

bij de Notulen van den r. Junij 1798. daar in zijn voorgedraagen; en welkers Executie bij Refolutie van «4. April 1799, om redenen dat op het gemelde Reglement nog geen fanctie was gevraagd, is gehouden in advis, als nu behoorlijk in werking weid gebragt; en ten dien einde het voorfz. Re* glement in orde geredigeerd aan het Beftuur van Rhijnland ter fanctie te prafenteeren, ten einde deeze zaak alzoo, volgens de intentie der Vergadering, tot een gewenscht einde kan geraaken. SlNiemand der Leden ietwes meerder hebbende voortedraagen, en op voordragt 'van den Prjefident eenpaang zijnde beflooten, dat de op heden genomen Befluiten zijn zonder Refumtie; en dat deeze Handelingen gedrukt, en de nodige Exeroplaareri daar van door de Secretarisfen bij Misfive aan de Leden, deeze Vergadering gecompofeerd hebbende, zullen worden rondgezonden ; alsmede dat het Origineel Verbaal zal worden gezonden aan Hoofdingelanden van Rhijnland , om bij dezelven t» worden gedepofiteerd..

Zoo zijn de Secretarisfen deezer Vergadering gecommitteerd, om de Commisfie uic het Collegie van Hoofd - Ingelanden, in het Gemeenlandshuis prsfent, van den afloop der Vergadering te informeeren, ten einde door dezelve tot de organi* fatie der Kies - Vergadering zoude kunnen worden overgegaan.

Waar na de Voorzitter deeze Vergadering, met een gepasten Heilwensen, op reces heeft geadjour.ncerd.

(Onderfiond)

Accordeerd.

{Was geteekend)

arent.REESSEN, v t. P. DOZY.

j. van TRIGT. 7 _

e. j. van ROYEnJ^"'™^

é

Sluiten