Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Kalven het aldaar aan den Ysfel of Schip-brug by het pasfeeren over dezelve , door ieder Pasfagier te betalen, ingevolgen Ordonnantie , en als van ouds.

V.

Tot voorkoming van ongelukken en verhoeding van fchade , zullen de Voerlieden niet vermogen , de wagen aan de zyde van buiten , met een of ander te beladen; en zullen zy zorg dragen dat de Pasfagieren een ieder zyn Plaats bezitten mogen , zonder hier in door het kwaade pakken der goederen gehinderd te worden.

VJi

Indien één of meer Bywagens moeten worden aangelegd , zullen dezelve ofte een ieder van dezelve , evenveel met den ordinaris Wisfel-wagen verdienen , en zal alzo ook de oplading van de Vragt zo veel mogelyk egaal verdeeld moeten worden , blyvende van deze verdeeling nogtans uitgezondert, het contante geld , het welk den Voerman van den ordinaris Wisfel-wagen geheel alleen, ten zynen privativen vooordeelen, op zyn Wagen behouden zal, zonder de Vragtloonen van dezelve , met de Bywagens in deelinge te brengen;

Sluiten