Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens ; zullende de Voerlieden de te verdeelen Vragtloonen met den anderen , alvorens op de Wislèl-plaats aankomen , deelen moeten. Door de verplaatfwg van de Perfoonen van den eenen op den anderen Wagen , zullen de Pasfagiers verpligt worden te betalen de Vragtloon van zodanige plaats als zy door deze verfchikking op den By wagen bezitten zullen.

VIL

De Wisfel-wagens en Bywagens zullen eikanderen tot Voorthuizen buiten het Dorp , in de gewoone pleifterplaats de nieuwe Herberg genaamd, ontmoeten , en aldaar de Vragt by affpanning van de Paarden , of anderfins , verwisfelen , ingevolge de Memorie of Lyfte van de Perfoonen en Goederen, zo als zy dezelven te Utrecht van den Commisfaris, en te Deventer van den Pofthouder of deszelfs Gefubftitueerden ondertekend, ontfangen hebben.

VUL

En zullen de Voerlieden van de Wisfel- wagens met goede Rekening, na aftrek der Verfchottenr Aantekengelden , enz: op de Goederen vallende de verdienften overgeven en deelen ; en met oplegging van geld, gelykmaken en goeddoen ; zo

nog-

Sluiten