Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

zelve met zig voeren en overgeven kunnen ; ook zullen zy aan de Paarden nog Voeder nog drinken geven , dan na dat zy dezelve alvorens behoorlyk zullen hebben vaft gemaakt; voorts zullen zy bezyden de Wagen gaande de lydzels deiPaarden moeten vafthouden , en niet vermogen dezelve aan de Wagen te hangen ; alles op een boete van drie guldens; en ware het, dat 'er klagten tegens de Voerlieden mogtcn worden ingebragt , zo zal na bevind van zaken ter boetinge en corrctie geprocedeerd worden door die Heeren Gecommitteerdens, dewelke wederzydfch over dit Veer gefield zyn : Blyvende boven dien de Voerlieden gehouden ter vergoeding van alle fchade en gemis , zo door bovenflaande pligtverzuimen als door kwade opladinge, nat worden , nalatigheid, verkeerde beftelling of anderzints aan de goederen toegebragt, ofte veroorzaakt; zullende in deezen, den Meefter voor deszelfs Knegt aanfprekelyk en refponfabel zyn.

XI.

Van ieder Perfoon of Pasfagier, zal Vragt genomen worden , als volgd :

Voor een Voorwaards-plaats in

het midden van de Wagen ƒ 3 - 5-0

yoor een Agterwaards-plaats - 3 - 0-0

B Voor

Sluiten